Laatste nieuws

Opjefte Kippetjesparty 2017 is slúten

organisatie

28 juli 2017

No comments

De opjefte foar de Kippetjesparty 2017 is slúten. It maksimum oantal partoeren fan 192 wie om 22:09oere berikt.  Foar dy jinge dy’t te let is, foar it bier drinken ha we gjin maksimum oantal minsken dy’t wolkom binne. 

Opjefte dames is fol

organisatie

28 juli 2017

No comments

De opjefte foar de froulju is helaas net mear mooglik. It oantal fan 64 is ynmiddels berikt. By de manlju stiet de teller om 21:21oere op 111. Der binne dus noch 17 partoer dy’t hun opjaan kinne foar dat it maksimum fan 128 berikt is.

Opjefte giet as it slijtjaget

organisatie

28 juli 2017

No comments

De opjefte foar de wylde Kippetjespartij op 17 septimber is fan e jun om acht oere iepen gongen. Binnen 30 minuten wiene der 148 partoer opjun.  De organisaasje sit under it genot fan in hapje en in drankje live de opjefte te folgjen. 

Opjefte Wylde Kippetjesparty 2017 iepen fanôf oankommende freed 20:00 oere

organisatie

25 juli 2017

No comments

De opjefte fan de oansteande Wylde Kippetjesparty (17 septimber 9:00oere) giet oansteande freed (28 juli) om 20:00 oere iepen op us webside www.deploechfantsien.nl  Under it kopke “Kippetjespartij” komt dan “Opgave Kippetjespartij 2017”.  De earste 128 partoeren by de hoannen en 64 partoeren by de hintsjes […]

In dreech beslút

organisatie

13 juni 2017

No comments

Achte keatsleafhawwers, Wy, de Ploech fan Tsien, hawwe it ofrúne healjier drege fergaderingen hán oer de oankommende Wylde Kippetjesparty. Hoe sa drege fergaderingen soene je sizze, it wie dochs tige slagge ferline jier? Dat is ek sa, en dat wolle wy ek graach sa hálde. […]