Laatste nieuws

Opjefte Wylde Kippetjesparty 2017 iepen fanôf oankommende freed 20:00 oere

organisatie

25 juli 2017

No comments

De opjefte fan de oansteande Wylde Kippetjesparty (17 septimber 9:00oere) giet oansteande freed (28 juli) om 20:00 oere iepen op us webside www.deploechfantsien.nl  Under it kopke “Kippetjespartij” komt dan “Opgave Kippetjespartij 2017”.  De earste 128 partoeren by de hoannen en 64 partoeren by de hintsjes […]

In dreech beslút

organisatie

13 juni 2017

No comments

Achte keatsleafhawwers, Wy, de Ploech fan Tsien, hawwe it ofrúne healjier drege fergaderingen hán oer de oankommende Wylde Kippetjesparty. Hoe sa drege fergaderingen soene je sizze, it wie dochs tige slagge ferline jier? Dat is ek sa, en dat wolle wy ek graach sa hálde. […]

Foarsitter oan it wurd

organisatie

24 september 2016

No comments

De foarsitter fan ‘e ploech wie op Omrop Fryslan,mei as reden dat wy de “sportkoer fan Fryslan” krigen. Lusterje hjirunder nei it fragmint. https://drive.google.com/open?id=0B38GH0LfssamcnVZRFliYnZvdDg  

Minsken, minsken wat in minsken!!

organisatie

21 september 2016

No comments

272 partoer; 816 keats(t)ers, en fansels de taskôgers. It wie drok op sportpark “oer it dok”. Drok, mar o sa gesellich. Elts wie yn syn hum. Dat koe ek net oars fansels mei sok waar. It wie 18 septimber, mar at se sein hienen dat […]

Komt u met de auto???

organisatie

17 september 2016

No comments

The day before. Wij als organisatie (en vele vrijwilligers) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor morgen. De tentjes gaan de hoogte in, de velden worden gelegd, prijzen zij klaar, netten opgehangen en natuurlijk ook even geproefd of het bier wel de juiste temperatuur* heeft. […]