Nieuws

Opjefte Kippetjesparty 2017 is slúten

organisatie

28 juli 2017

No comments

De opjefte foar de Kippetjesparty 2017 is slúten. It maksimum oantal partoeren fan 192 wie om 22:09oere berikt. 

Foar dy jinge dy’t te let is, foar it bier drinken ha we gjin maksimum oantal minsken dy’t wolkom binne. 

Comments are closed.