Home

Opjefte dames is fol

organisatie

juli 28th, 2017

No comments

De opjefte foar de froulju is helaas net mear mooglik. It oantal fan 64 is ynmiddels berikt. By de manlju stiet de teller om 21:21oere op 111. Der binne dus noch 17 partoer dy’t hun opjaan ......

Opjefte giet as it slijtjaget

organisatie

juli 28th, 2017

No comments

De opjefte foar de wylde Kippetjespartij op 17 septimber is fan e jun om acht oere iepen gongen. Binnen 30 minuten wiene der 148 partoer opjun.  De organisaasje sit under it genot fan in ......

Opjefte Wylde Kippetjesparty 2017 iepen fanôf oankommende freed 20:00 oere

organisatie

juli 25th, 2017

No comments

De opjefte fan de oansteande Wylde Kippetjesparty (17 septimber 9:00oere) giet oansteande freed (28 juli) om 20:00 oere iepen op us webside www.deploechfantsien.nl  Under it kopke ......

In dreech beslút

organisatie

juni 13th, 2017

No comments

Achte keatsleafhawwers, Wy, de Ploech fan Tsien, hawwe it ofrúne healjier drege fergaderingen hán oer de oankommende Wylde Kippetjesparty. Hoe sa drege fergaderingen soene je sizze, it wie dochs ......

Foarsitter oan it wurd

organisatie

september 24th, 2016

No comments

De foarsitter fan ‘e ploech wie op Omrop Fryslan,mei as reden dat wy de “sportkoer fan Fryslan” krigen. Lusterje hjirunder nei it fragmint. ......