skip to Main Content

Titels binne der yn allegear soarten en foarmen. Doctorandus, ingenieur, doctor esf. Mar elts fan disse titels sizze us hielendal neat. Mei as reden dat wy sels in titel binnen helle ha.

Sunt ofrune woansdei meie wy, de Ploech fan Tsien, us “ridder yn de oarder fan de Winsumer Spinpuden” neame. Mei rjocht, in eare-titel.

Wat binne wy grutsk dat we foardroegen binne foar disse titel en dat wy, troch it akkoord jaan fan de takenningskommisje, dit predikaat no fiere meie. Wy befine us no yn in select selskip en sille de namme mei eare drage.

Back To Top